Lưu ý : Có thể có 1 vài kí tự sẽ không bấm được

Nguồn : http://yega.game4v.vn/showthread.php?t=35635